Pico Lantini

Pico Lantini

Business Development Manager, Sirris
 

En poste chez Sirris

 

Précédents : Solvay Business School

Parcours

Business Development Manager

Chez Sirris

De 2006 à aujourd'hui